การประชุม คกก.บริหารสโมสรเจ้าหน้าที่ มรท. ครั้งที่ 2/66

คุณเจษฎา ภู่ระหงษ์ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการให้กู้ยืมเงินสวัสดิการของสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาการเก็บเงินค่าบำรุงสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จากเดิม 20 บาทต่อเดือน เป็น 50 บาทต่อเดือน

กิจกรรมอื่นๆ