การประชุมสภาวิชาการ มรท. ครั้งที่ 8/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/การพิจารณาการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ/การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567)/การพิจารณาให้ความเห็นชอบประเด็นการนำเสนอเพื่อพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)/การพิจารณาให้ความเห็นชอบเอกสารแนวคิด (Concept Paper) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567)/การพิจารณาการขอปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/การพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อเป็นอาจารย์ผู้สอบการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565/การพิจารณาให้ความเห็นชอบอาจารย์พิเศษเพื่อสอนนักศึกษาภาคพิเศษร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมอื่นๆ