คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี มุทิตาคารวะ และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Work Place

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 90 ปี และห้องลีลาวดี สวนอาหารบัวหลวง ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมโครงการสร้างเสริมความรัก ความสามัคคี มุทิตาคารวะ และถอดประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Happy Work Place กิจกรรมที่ 1 การแสดงมุทิตาจิต เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวทิตา และมุทิตาคารวะแด่ผู้เกษียณอายุราชการ และกิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ถอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง สำหรับโครงการนี้มีคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 50 คน ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะได้ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่คณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการของคณะวิทยาการจัดการ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างคณาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ และนอกจากนี้ผู้ร่วมโครงการจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ซึ่งในปีนี้คณะวิทยาการจัดการมีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม

กิจกรรมอื่นๆ