คณะวิทยาการจัดการจัดปัจฉิมนิเทศ นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 23 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจะได้เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งอาชีพ อีกทั้งยังมีจิตสำนึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมตลอดการจัดงาน ประกอบด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนคิดนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดย ผศ.ดร.ณัฎฐชา หน่อทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ และยังได้จัดให้มีพิธีผูกข้อมือรับขวัญและมอบของที่ระลึกคณะวิทยาการจัดการให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมอื่นๆ