สำนักงานอธิการบดีจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการปฏิบัติงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติงานโดยไร้ความกังวลต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

กิจกรรมอื่นๆ