รร.สาธิต มรท. ร่วมโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรม My Youth : My Power วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 80 ปีฯ คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการต้นแบบคนลพบุรีสังคมคุณภาพ กิจกรรม  My Youth : My Power วัยรุ่นยุคใหม่ เข้าใจอาชญากรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับประธานในพิธี หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับโครงการนี้มีนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมผ่านหลักการอาชญาวิทยาอย่างง่ายและสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในทรรศนะของเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล และคุณพรสวรรค์ ผลิตาภรณ์ จากโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย และ คุณนภมน สว่างวิบูลย์พงศ์ นักจิตวิทยาปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ