การประชุม คกก.ดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมและพิธีการงานทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 103 ปี และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/66

ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรมและพิธีการจัดงานทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาร่างกำหนดการจัดงานทำบุญวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566/การพิจารณาการเตรียมการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย โดยงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี กำหนดจัดงานในวันที่ 21 กันยายน 2566 และงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดงานในวันที่ 22 กันยายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ