การประชุมหารือการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมเตรียมงานมหกรรม 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาที่ร่วมจัดโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก เพื่อหารือร่วมกันในการออกแบบบูธนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาท้องถิ่น ที่จะจัดขึ้นในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ