มรท. เชิญผู้เกษียณฯ ร่วมงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 7 และ 8 กันยายน 2566 ผศ.ดร.พรพจน์จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, คุณวันเพ็ญเต๊ะขันหมาก ผู้อำนวยการกองกลาง, คุณศุภศร ยินดีสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มอบการ์ดและพวงมาลัยเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ร่วมงานเกษียณอายุราชการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน 2566 ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก, ผศ.คชา ศัยยกุล, ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม, อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์, ผศ.ดร.ประสาร ฉลาดคิด, อ.พันธุล มินวงษ์, คุณสมดา วินิจกำธร, คุณสร้อยนภา ศรีอัมพร และคุณศศิภา เกตุเจริญ

กิจกรรมอื่นๆ