มรท. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ APP Tech

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.อรุณี เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.นนทรัฐ บำรุงเกียรติ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการเสวนาภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านการบริหารจัดการระบบและกลไกนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนและสมรรถนะภาคีเครือข่าย (โครงการที่ 2) ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สำหรับงานครั้งนี้มีผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบและประสานโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เข้าร่วมงานจำนวน 120 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดงานจะเกิดความร่วมมือในการพัฒนา สนับสนุน ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อสื่อสารระบบและไกของแอปพลิเคชั่นนวัตกรรมพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) อีกทั้งยังเกิดการพัฒนาสมรรถนะการใช้ระบบและกลไกของแอปพลิเคชั่นพร้อมใช้ Appropriate Technology (App Tech) ภายในเครือข่ายราชภัฏ สู่การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ