มรท. จัดโครงการลงนามความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho Chi Minh City Open University และร่วมหารือการจัดกิจกรรมกับ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 6 - 9 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City Open University และ Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี นำคณะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วย รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน-สำนัก ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมโครงการลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ Ho Chi Minh City Open University ซึ่งนำโดย Prof. Dr. Nguyen Minh Ha อธิการบดี และร่วมหารือการจัดกิจกรรมกับ Ho Chi Minh City University of Technology ซึ่ง Prof. Dr. Sc. HO DAC LOC อธิการบดี มอบหมายให้ Prof. Dr. Nguyen Trung Kien รองอธิการบดี เป็นผู้แทนร่วมหารือ 

โดยเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City Open University ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กับ  Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม  โดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การร่วมมือในด้านงานวิจัยและการนำเสนอผลงาน การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนานโยบายและการสร้างความพร้อม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การประสานงานในโครงการหรือกิจกรรมทางการศึกษาและการวิจัย และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน สำหรับบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี คือระหว่างวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 - 7 กันยายน พ.ศ. 2571 พร้อมกันนี้ได้มีการหารือเพื่อการทำกิจกรรมส่งเสริมวิชาการและวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนคณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การจัดการด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนในเรื่องการทำวิจัยร่วมกัน การตีพิมพ์วารสารนานาชาติ การเรียนการสอนออนไลน์ และ และการเทียบโอนผลการเรียน

ส่วนในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ Ho Chi Minh City University of Technology ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารและคณาจารย์ของ Ho Chi Minh City University of Technology (HUTECH) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้วย เพื่อหารือร่วมกันในการจัดโครงการส่งเสริมวิชาการและวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ อาทิ การทำวิจัยร่วมกัน การแลกเปลี่ยนอาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเรียนรู้ทางไกล และการทำแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในรูปแบบออนไลน์ทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรระยะยาว

กิจกรรมอื่นๆ