การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 8/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ แยกประเภทตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)/การพิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I), ขาดสอบ (M) นักศึกษาภาคปกติ/การพิจารณาการเสนอขอเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชา และหัวหน้าวิชาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์/การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมอื่นๆ