การประชุมการเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นฯ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการเตรียมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 ร่วมกับคณะและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดซุ้มนิทรรศการ

กิจกรรมอื่นๆ