คณะครุศาสตร์ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งจัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการอบรม จำนวน 211 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับการอบรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 9 และ 10 กันยายน 2566 ในรูปแบบของการบรรยายและการแบ่งกลุ่มจัดกิจกรรม

กิจกรรมอื่นๆ