กองนโยบายและแผน จัดนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี สำหรับการนำเสนอผลการดำเนินงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่รับผิดชอบในแต่ละโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ ได้มานำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ประกอบการปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ