การประชุม คกก.งานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่น มรท. ประจำปี พ.ศ. 2566

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมการแสดงผลงานพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 หรืองาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 เพื่อหารือร่วมกันในการสรุปการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ โดยงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จะจัดขึ้นในวันที่ 18 - 22 กันยายน 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 103 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทั้งยังเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี 2566 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ