สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.สุธิสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for performance Excellence : EdPEx) ซึ่งจัดโดยสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ผู้อำนวยการกอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์และสาระสำคัญของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) อีกทั้งยังสามารถนำกรอบแนวคิดของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปพัฒนาและบริหารจัดการหน่วยงานได้ และยังสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการหน่วยงานโดยใช้แนวความคิดของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อจัดทำแผน หรือบริหารจัดการหน่วยงานได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ