การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 9/66

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการ กับ สโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

กิจกรรมอื่นๆ