การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 9/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 9/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต/การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2565/การพิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอนุมัติคำขอตั้งงบประมาณของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

กิจกรรมอื่นๆ