คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 1/66

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของคณะวิทยาการจัดการ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 34 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นฤมลวรรณ สุขไมตรี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.อัมราภรณ์ เพชรวาลี อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

กิจกรรมอื่นๆ