เปิดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (103rd Anniversary “Thepsatri towards Sustainable Development”) ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 103 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี อีกทั้งยังเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในปี 2566 เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในชุมชน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โอกาสนี้ในช่วงพิธีเปิด คุณเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, พันเอก วรโชติ กาญจนโรจน์ รองเสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 13, คุณอรพิน จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี, ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน จากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี, ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมถึงนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในพิธีเปิดกว่า 800 คน

ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การบรรยายพิเศษระบบออนไลน์ การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/การสัมมนา "ถอดบทเรียนสู่การพัฒนาต่อยอดต้นแบบโรงเรียนขนาดเล็ก 3 บุรี" /การสัมมนาโรงเรียนร่วมผลิต/การแสดงผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา/การประชุมถอดบทเรียนการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และการประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รวมถึงพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 36 คน, รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 36 โรงเรียน, รางวัลสื่อเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน 17 รางวัล, รางวัลนักศึกษาจัดกิจกรรมค่ายและทำสื่อ จำนวน 6 รางวัล, รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการครูพี่เลี้ยงฯ จำนวน 8 รางวัล, รางวัลโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการครูพี่เลี้ยงฯ จำนวน 8 รางวัล และรางวัลครูพี่เลี้ยงดีเด่น จำนวน 15 รางวัล

นอกจากนี้ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 มีการจัดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 20 และ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 มีการจัดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครบรอบ 103 ปี มีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ประจำมหาวิทยาลัย, พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, พิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเพชรเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 52 คน และพิธีมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รุ่นกลีบยูง 09 และ 11 โดยมอบให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวน 9 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 72,000 บาท 

ส่วนในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการนำเสนอภาพรวมความสำเร็จของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในโอกาสครบรอบ 103 ปี โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และพิธีมอบรางวัลคนดีศรีเทพสตรี รางวัล TRU Outstanding Teaching Award รางวัลปูชนียาจารย์และบุคคลดีเด่น มูลนิธิ รศ.สุรพันธ์ ยันต์ทอง รางวัลการประกวดด้านการพัฒนาท้องถิ่น รางวัลความร่วมมือ/ส่วนร่วม การพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม และ TRU Market Place

นอกจากนี้ตลอดช่วงของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ยังมีการจัดบูธเผยแพร่ผลงานและจำหน่ายสินค้า ที่บริเวณ ชั้น 1 - 4 ของอาคารรัตนเทพสตรี ประกอบด้วย ชั้น 1 บูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนมหกรรมแสดงผลงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น ชั้น 2 บูธประชาสัมพันธ์หน่วยงานร่วมผลิตบัณฑิต กิจกรรม Open House@TRU ชั้น 3 บูธแสดงผลงานวิศวกรสังคม ชั้น 4 บูธแสดงผลงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรมอื่นๆ