งาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 2)

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 2 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 (IAC : International Academic Conference 2023) ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดเป็นการบรรยายพิเศษโดย Prof. Dr. Hannah Gerber จาก College of Education, Sam Houston State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Prof. Dr.Ted Yu-Chung Liu จาก Department of Education, National Pingtung University ประเทศ Taiwan และการนำเสนอผลงานวิจัยในด้านบริหารธุรกิจ, ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และด้านการศึกษา ในรูปแบบการนำเสนอระบบ Hybrid Meeting

กิจกรรมอื่นๆ