งาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (วันที่ 3)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 วันที่ 3 ของการจัดงาน 103 ปี เทพสตรี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 (IACE: International Academic and Cultural Exchange 2023) ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีวัตถุประสงค์หลักสำคัญในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม อันนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายจากต่างประเทศ

โดยงานแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 2023 มีการจัดกิจกรรมใน 2 วัน คือระหว่างวันที่ 20 และ 21 กันยายน พ.ศ. 2566 และมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษนานาชาติ ครั้งที่ 9, การประกวดนำเสนอการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาตินักศึกษา ครั้งที่ 6 และการสัมมนาการศึกษาแบบมีผลลัพธ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมอื่นๆ