งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี พ.ศ. 2566 “ด้วยรักและผูกพัน” สำหรับงานในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นผู้ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองที่สำคัญในการปฏิบัติราชการด้วยความวิริยะอุตสาหะ ความตั้งใจที่อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีคณาจารย์ และบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก และ อ.ชุติมา ธนูธรรมทัศน์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ผศ.คชา ศัยยกุล และ ผศ.สัญญลักษณ์ ศุภนาม อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ, ผศ.ดร.ประสาร ฉลาดคิด อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, อ.พันธุล มินวงษ์ อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คุณสมดา วินิจกำธร หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม, คุณสร้อยนภา ศรีอัมพร และคุณศศิภา เกตุเจริญ บุคลากรสังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โดยภายในงานได้มีพิธีมอบพวงมาลัย และของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงจากสโมสรอาจารย์ฯ และสโมสรเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สร้างความอบอุ่นและซาบซึ้งแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ร่วมงาน

กิจกรรมอื่นๆ