มรท. จัดอบรมหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ราวินทรา บีช รีสอร์ท และสปา จ.ชลบุรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ สานสัมพันธ์น้องพี่เทพสตรี สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2" ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี และสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 80 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการผู้ร่วมโครงการจะเกิดพลังคิดเชิงบวก มีทัศนคติและแนวคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) เชิงสร้างสรรค์ มีหลักและทักษะการบริหารงานอุดมศึกษา เข้าใจทิศทางยุทธศาสตร์และความท้าทายของสถาบันอุดมศึกษาในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง จะเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร ระดับต้นและระดับกลางของสถาบันอุดมศึกษา รับทราบนโยบายและแผนการบริหารอุดมศึกษา แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกระบวนทัศน์การอุดมศึกษาไทย การบริหารงานกิจการนักศึกษา การบริหารงานด้านกายภาพสิ่งแวดล้อม พลังงาน และการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ อีกทั้งยังเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยเพื่อการพัฒนากำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขัน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการที่ตอบโจทย์ท้าทายของสังคม นอกจากนี้ยังเกิดการทำงานร่วมกับผู้อื่น สร้างทีมงานและพัฒนาเครือข่าย และเข้าใจบทบาทผู้นำและการบริหารทีมงานในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน คือระหว่างวันที่ 24 - 26 กันยายน พ.ศ. 2566 โดยในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการบรรยายหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งดวงใจ : จากนโยบายสู่แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การบรรยายการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โดย คุณพันธจักร ว่องปรีชา อดีตนักการทูต ที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เดอะ ดิโพลแมท เน็ตเวิร์ค จำกัด

วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ความสุข Workshop โครงการมหาวิทยาลัยความสุข "How to Make TRU a Happy Workplace" โดย ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ/การระดมสมองทำโครงการ "How to Make TRU a Happy Workplace" ในรูปแบบ One-page presentation/กิจกรรม Avenger Sports และการประกวดการแสดงประจำกลุ่มใน Theme "TRU Super Hero"

ส่วนในวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2566 เป็นการนำเสนอ สะท้อนความคิด จากการทำกิจกรรม และการมอบรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ

กิจกรรมอื่นๆ