มรท. ร่วมการประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 ซึ่งจัดโดยวิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการวิจัยและวิทยาการปัญญา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การเสวนาและพิจารณาร่างรายงานการติดตามและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่ 3 และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมอื่นๆ