มรท. ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนหน่วยงานใน กสว.

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้แทนหน่วยงานในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว) เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ผู้แทนคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนหน่วยงาน กรรมการผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

สำหรับกิจกรรมตลอดการประชุม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ต่อการขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน ผู้แทนคณะอนุกรรมการสรรหาฯ/การสรุปสาระสำคัญ เรื่อง ระเบียบสภานโยบายฯ ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระบวนการคัดเลือกกรรมการผู้แทนหน่วยงาน โดย รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/การชี้แจงกระบวนการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกกรรมการผู้แทนหน่วยงาน และการลงคะแนนคัดเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้แทนหน่วยงานในสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จะนำรายชื่อผู้ที่ได้รับคะแนนสูงที่สุดเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ก่อนรายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเสนอต่อสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ