การประชุมบุคลากร มรท. เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อเตรียมการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมกับชี้แจงเรื่องบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การรายงานผลการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และแผนการดำเนินงานในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โอกาสนี้ ผศ.ดร.กันพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ บรรยายเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย บรรยายเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน เข้าร่วมการประชุม จำนวน 562 คน และในช่วงสุดท้ายของการประชุมได้เปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้วย สำหรับการประชุมในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ