การประชุมทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีฯ

คุณขจร จิตสุขุมมงคล อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมทบทวนประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2566 - 2570 ในนโยบายด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย นโยบายด้านวิชาการ, นโยบายด้านวิจัย และนโยบายด้านบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566

กิจกรรมอื่นๆ