คกก.ติดตาม ตรวจสอบฯ ตรวจเยี่ยม มรท.

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ในโอกาสตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการตรวจเยี่ยมระบบ Hybrid Meeting พร้อมทั้งสัมภาษณ์และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นผลงานเด่นในรอบปี ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการดำเนินการ และแนวทางการพัฒนาในอนาคต สำหรับการตรวจเยี่ยมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสอบทานผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพื่อเป็นการตรวจทานคุณภาพของการบริหารงานในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่ามีการดำเนินงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความโปร่งใส

กิจกรรมอื่นๆ