การประชุม คกก.ควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มรท. ครั้งที่ 3/66

ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการดำเนินงานการรายงานผลบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 - 30 กันยายน พ.ศ. 2566)

กิจกรรมอื่นๆ