มรท. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ, ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย, อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ คุณสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา

กิจกรรมอื่นๆ