มรท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริติช เคานซิล อิงลิชสกอร์

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในฐานะประธานด้านยุทธศาสตร์การต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย ให้เกียรติร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริติช เคานซิล อิงลิชสกอร์ โดยมีสาระสำคัญเพื่อมุ่งพัฒนาความสามารถและทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏที่สอดคล้องตามมาตรฐาน Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานสากลในการอธิบายความสามารถทางภาษาในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ

กิจกรรมอื่นๆ