การประชุม คกก.ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/66

อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 10/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาการคัดเลือกหัวหน้าสาขาวิชา เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้ง/การพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเสนออธิการบดีแต่งตั้ง

กิจกรรมอื่นๆ