สบท. จัดประชุมแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผศ.ดร.กันตพัฒน์ กิตติอัชวาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหาร คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้รับทราบแนวทางและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ที่จะเริ่มใช้ในการประเมินผลในรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้

กิจกรรมอื่นๆ