อธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566

อธิการบดี มรท. ร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 4 พระเทพรัตนดิลก(สมัย) อาคารพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 4/2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม 

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง/การพิจารณารายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนแพลตฟอร์มดิจิตอลออนไลน์ RJ 38/การพิจารณาการรายงานผลการประชุมสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

จากนั้นในเวลา 13.30 น. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานที่ปรึกษา (กิตติมศักดิ์) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้เกียรติร่วมรับฟังการรายงานบทบาทหน้าที่ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

กิจกรรมอื่นๆ