ผู้บริหาร มรท. ร่วมงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องเพลนารี ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าร่วมงาน Chula Deep Tech Demo Day 2023 ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และนำเสนอผลงานของกลุ่มผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม Deep Tech Startup ของคนไทยที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกันภายในประเทศและต้องการก้าวสู่ความร่วมมือในระดับนานาชาติ อันจะก่อให้เกิดการระดมทุนร่วมกันกับต่างประเทศ พัฒนาต่อยอดทางวิชาการด้านนวัตกรรมให้สามารถเกิดประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน เกิดคุณค่าของงานวิชาการด้านนวัตกรรมที่มีความสำคัญในระดับเวทีโลก โดยได้รับเกียรติจาก คุณศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

กิจกรรมอื่นๆ