การประชุม คกก.นโยบายการเงินฯ ครั้งที่ 10/66

คุณดวงสมร วรฤทธิ์ ประธานกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566/การพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ/การพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณจากเงินรายได้ ประเภทเงินสะสม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ