มรท. จัดโครงการขับเคลื่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ คณะกรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 195 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการผู้เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในเรื่องข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งยังทำให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเกิดการขับเคลื่อนในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วย ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล , ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล , ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ , ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย และ ศ.ดร.ศากุล บุญอิต ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 18 และ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นการเสวนาเรื่อง "บทบาทของคณะในการกลั่นกรองเรื่องการดำเนินการและการขับเคลื่อนคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ , ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล  และ ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะ คณะกรรมการประจำคณะ และบุคลากรผู้รับผิดชอบในการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะต่าง ๆ จำนวน 45 คน

ส่วนในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มีคณาจารย์ในโครงการ จำนวน 150 คน เข้าร่วมการอภิปรายเรื่อง "ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ" และการแบ่งกลุ่มเสวนา "การทำผลงานและการประเมินผลงานทางวิชาการเฉพาะสาขา : ถอดบทเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้" ซึ่งแบ่งการเสวนาออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ มี ศ.เกียรติคุณ ดร.ชุติมา สัจจานันท์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์ มี ศ.เกียรติคุณ ดร.สิริวรรณ ศรีพหล เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มสาขาวิชารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/นิติศาสตร์/สังคมศาสตร์ มี ศ.เกียรติคุณ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี ศ.ดร.ศากุล บุญอิต เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ มี ศ.ดร.อภิชาต สุขสำราญ เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม, กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเกษตรศาสตร์ มี ศ.เกียรติคุณ ดร.อรอนงค์ นัยวิกุล เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม และกลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ มี ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย เป็นวิทยากรประจำกลุ่ม

กิจกรรมอื่นๆ