คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง 20/1001 ชั้น 10 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อ.ดร.สกุล คำนวนชัย คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม, แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล, แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 20 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง

กิจกรรมอื่นๆ