การประชุมสภา มรท. ครั้งที่ 10/66

คุณวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุม เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาอนุมัติให้ปริญญามหาบัณฑิต/การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนหน่วยกิตและผลการศึกษาในระดับอุดมศึกษา/การพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ว่าด้วยการดำเนินงานคลังหน่วยกิต/การพิจารณาอนุมัติหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอนุมัติหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2567) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณาอนุมัติแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2567) ประจำปีการศึกษา 2567 - 2571/การพิจารณารายงานการเงินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมอื่นๆ