การประชุม คกก.ประจำคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 10/66

อ.ดร.ศตพล มุ่งค้ำกลาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 10/2566 ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybrid Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2566/การพิจารณารายงานด้านบริหาร ตัวชี้วัด 5.1.1 ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุเป้าหมายตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย/การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/การพิจารณาคุณสมบัติศักยภาพของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการแต่งตั้งเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566/การพิจารณาการเทียบเคียงผลการสอบภาษาอังกฤษและออกใบรับรองผ่านการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา/การพิจารณาขออนุมัติผลการเรียนนักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ/การพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน ร (I), ขาดสอบ (M) นักศึกษาภาคปกติ

กิจกรรมอื่นๆ