มรท. จัดโครงการอบรมหลักการ แนวทาง และเทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมหลักการ แนวทาง และเทคนิคการบริหารความเสี่ยงสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ในรูปแบบการอบรมระบบ Hybrid Meeting ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ผู้บริหารระดับคณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม จำนวนกว่า 70 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมผู้ร่วมโครงการจะทราบหลักการและประโยชน์ของการบริหารความเสี่ยง เกิดความเข้าใจนิยาม ความเสี่ยง และปัญหาว่าต่างกันอย่างไร อีกทั้งยังเกิดการเรียนรู้เทคนิคในการค้นหาความเสี่ยงใหม่ การประเมินและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และยังทำให้เกิดการทบทวนประเด็นความเสี่ยงและแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับกิจกรรมตลอดการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายเรื่องหลักการ แนวคิด การบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยและระดับส่วนงาน : ตัวอย่างกรณีศึกษา/การแยกแยะความเสี่ยงและปัญหา และเทคนิคการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มุ่งเน้นประสิทธิผล

กิจกรรมอื่นๆ