คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลฯ ให้นักศึกษา

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล (Microsoft Office) โปรแกรมพื้นฐานในงานธุรกิจ ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สำหรับโครงการนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 170 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นโครงการนักศึกษาจะเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารและการคำนวณได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคตได้ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุนทรีย์ วิพัฒครุฑ, ผศ.จิตรลดา รอดพลอย, อ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม, อ.ดร.สาวิตรี จูเจี่ย, อ.เพ็ญนภา จุมพลพงษ์, อ.กิตติวัลย์ ทองอร่าม, อ.กานต์ เชื้อวงศ์, อ.เขมิกา สงวนพวก และ อ.อรวรรณ แท่งทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรการอบรม

สำหรับโครงการนี้กำหนดจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน คือในวันที่ 25 และ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบของการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการด้านการเรียนรู้โปรแกรมพื้นฐานในงานธุรกิจ

กิจกรรมอื่นๆ