สบท. จัดประชุมแนวทางการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ดร.พรพจน์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมจำนวนกว่า 270 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ร่วมประชุมจะรับทราบแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ตรงกัน อันจะส่งผลให้การดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน เกิดความราบรื่น ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเริ่มบังคับใช้ในการประเมินผลในรอบการประเมินที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่จะถึงนี้

กิจกรรมอื่นๆ