คณะครุศาสตร์จัดประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/66

อ.ดร.ภัสยกร เลาสวัสดิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระที่เสนอเพื่อทราบ ได้แก่ การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) คณะครุศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567/การเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ/การจัดโครงการการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์ (KM) โครงการทบทวนแผนพัฒนาคณะครุศาสตร์ และโครงการส่งเสริมบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

โอกาสนี้ก่อนเริ่มการประชุมได้มีพิธีมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการ ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติและระดับนานาชาติ จำนวน 15 ราย

กิจกรรมอื่นๆ