การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการฯ ครั้งที่ 10/66

รศ.ดร.ศุภวัฒน์ ลาวัณย์วิสุทธิ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ครั้งที่ 10/2566 โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการ กับสโมสรข้าราชการและพนักงาน ในรูปแบบการประชุมระบบ Hybird Meeting ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 1 ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ) ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า 2 ใน 3 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณา ได้แก่ การพิจารณาการจัดกิจกรรมหรือโครงการร่วมกันระหว่างสภาคณาจารย์และข้าราชการ กับ สโมสรข้าราชการและพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/การพิจารณากองทุนสวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมอื่นๆ