อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ ประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจินดามณี ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี ผศ.ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น ให้เกียรติประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้อำนวยการและบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี เพื่อให้แนวนโยบายในการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และการขับเคลื่อนงานด้านส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

กิจกรรมอื่นๆ