สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.ชลิดา แสนวิเศษ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2566 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 101 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะเกิดความพร้อมในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อีกทั้งยังเกิดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฑามาศ พรรณสมัย, ผศ.วันวิสา แย้งกระจ่าง, อ.กัณญพัตส บุญล่ำ, อ.ดร.อังคณา อุดมพันธ์ และ ผศ.ธัชพล ทีดี อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การบรรยายในหัวข้อบุคลิกภาพ และการแต่งกาย, การบรรยายเรื่อง การบันทึกสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, การบรรยายเรื่อง การทำเล่มยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน และการบรรยายเรื่อง การเขียนบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการ

กิจกรรมอื่นๆ