คณะวิทยาการจัดการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/66

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี ผศ.พรรณนิภา เดชพล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ให้เกียรติกล่าวให้โอวาทและเป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับการปฐมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม เข้าร่วมการปฐมนิเทศ จำนวน 170 คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการปฐมนิเทศนักศึกษาจะมีแนวทางในการปฏิบัติตนในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ถูกต้อง และเกิดความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ หัวหน้าวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และ อ.ชวลิต ศุภศักดิ์ธำรง ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย

สำหรับกิจกรรมตลอดการปฐมนิเทศ ประกอบด้วย การบรรยายหัวข้อ คู่มือการจัดทำสารนิพนธ์ และการบรรยายหัวข้อ การบันทึกสมุดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

กิจกรรมอื่นๆ